10. Příjem podání a podnětů

Každé podání lze uskutečnit prostřednictvím poštovního doručovatele, e-mailem nebo osobně na podatelně obecního úřadu.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby :

- poskytnutím informace nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění ( ze zákonných důvodů lze tuto lhůtu o prodloužit nejvýše o 10 dnů) písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. O formě poskytování informace rozhoduje povinný subjekt. Vždy však je povinen písemnou informaci podat vytištěnou na papíře, bude-li si to žadatel přát.

- odložením žádosti pro nedostatek údajů o žadateli, žadatel bude vyzván do 7 dnů, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel do 30 dnů, bude žádost odložena.

- rozhodnutím o odmítnutí žádosti v případě, že je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, žadatel bude vyzván do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li ji do 30 dnů, rozhodne se o odmítnutí žádosti.

- odložením žádosti, pokud se požadované informace v žádosti nevztahují k působnosti obce, žádost bude odložena a žadateli bude tato skutečnost sdělena do 7 dnů.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat dle § 16 zákona odvolání. Povinný subjekt odvolání spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel u povinného subjektu z důvodů, za podmínek a ve lhůtě uvedených v § 16 a zákona.