Realizované projekty (publicita)

   
   www.mzp.cz   www.sfzp.cz


R
evitalizace školní zahrady

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.Cílem tohoto projektu bylo vytvoření prostoru, kde by se mohli žáci školy blíže přiblížit přírodě, naučit se jaké jsou přírodní procesy, jak se co pěstuje a jak se například starat o rostliny a živočichy.

Realizace projektu: květen 2023 – září 2023

  Revitalizace školní zahrady - dokument ve formátu pdf…PROJEKT:

„Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2. etapa“.


HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE:
Obec Pačejov
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o., Měchurova 354, Klatovy 339 01, IČ: 03418219, tel.: 732 987 356, autorizace ČKAIT: 0201489
DODAVATEL: LS stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko 340 22, IČ: 64834042
MÍSTO REALIZACE: Obec Pačejov, místní část Velešice
CELKOVÉ NÁKLADY: 2 891 654,67,- Kč
DOTACE: 1 969 000,- Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 3. 12. 2021

CÍL AKCE (PROJEKTU):
CÍLEM TOHOTO PROJEKTU BYLA OPRAVA STÁVAJÍCÍ VODNÍ NÁDRŽE V KATASTRU OBCE VELEŠICE U PAČEJOVA. BYLO PROVEDENO JEJÍ ODBAHNĚNÍ, OPRAVA BŘEHŮ, VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VÝPUSTNÉHO ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU. REALIZOVANÝMI ÚPRAVAMI DOŠLO K OBNOVĚ FUNKCÍ NÁDRŽE, ZVÝŠENÍ AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VODNÍHO DÍLA, A TAKÉ K ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ FUNKCE PŘI MANIPULACI S VODOU PŘI NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ.

Fotodokumentace:

Před rekonstrukcí:

V průběhu rekonstrukce:

Po rekonstrukci:
 

  Dokument ve formátu pdf…PROJEKT:

„ZŠ Pačejov - Rekonstrukce a inovace učebny přírodních věd a informatiky“