2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích). *) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.

Pojem "Obec" - "Obecní úřad"

Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k zaměňování těchto dvou pojmů uvádíme jednoduché vymezení.

Město (obec) je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Město (Obec)" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí,...) se vztahuje k Městu (Obci).

Obecní úřad není právnickou osobou, jedná se o úřad města (obce) a tvoří jej starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník městského (obecního) úřadu a zaměstnanci města (obce).
Městský (obecní) úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony).

Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují "Obec Stožec". Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Obecní úřad".