Vodovod

Technické požadavky na vodovodní přípojku

Technické požadavky na umístění vodoměru

Informace občanům

 Zveřejněné protokoly o zkouškách ukazují, že voda v Pačejově nádraží a Olšanech nádraží obsahuje zvýšené množství uranu. Ten se začal sledovat v posledním období nově, předtím nebyl sledován. Se zvýšeným množstvím uranu ve vodě se potýká většina obcí z našeho regionu a to díky podloží, na kterém žijeme a ve kterém jsou vrty pro zásobování vodou. Je samozřejmé, že obec ve spolupráci s odborným správcem vodovodu činí kroky ke zlepšení stavu. Bylo zadáno akreditované osobě zpracování Studie vlivu zdravotních rizik a o závěrech této studie vás budeme informovat. Zároveň je požádáno o výjimku na Krajské hygienické stanici, která stanoví podmínky používání vody a stanoví lhůty pro přijetí opatření. Protokoly

Dnes (5. ledna 2021) jsme obdrželi Studii posouzení vlivů na veřejné zdraví (hodnocení zdravotních rizik), zpracovanou v souvislosti se zvýšeným obsahem obsahu uranu v pitné vodě z veřejného vodovodu v Pačejově nádraží a Olšanech nádraží. Tuto Studii zveřejňujeme v plném rozsahu. Již v loňském roce byla podána žádost na Krajskou hygienickou stanici o určení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli "uran" pro vodovod v Pačejově. Tato žádost byla podána proto, že zásobování vodou obce Pačejov zatím nelze zajistit jiným způsobem. Stanovisko KHS bude zveřejněno.  Obec Pačejov jako vlastník vodovodu společně s provozovatelem a odborným správcem bude hledat řešení v co nejkratším možném termínu.

Opatření jsou možná v podstatě tři:

1/ navrhnout technologii úpravy vody - osazení filtru na odstarnění uranu a zařízení na odstranění radonu do vodojemu tak, aby navrhovaný technologický komplex garantoval snížení koncentrace obou prvků na hodnoty vyhovující požadavkům vyhl. 252/2004 Sb.

2/ vybudovat nové vrty v jiné lokalitě a napojit na vodovod jako nové zdroje vody

3/ propojit soustavy jednotlivých vodovodů v místních částech, aby došlo k naředění a snížení koncentrace

U všech tří možností je časový horizont realizace cca tři roky a ani jedno řešení není levné.

Zároveň bude pravidelně, s kvartální četností, monitorována a vyhodnocována koncentrace uranu ve zdrojích pitné vody a vodovodní síti vzhledm k současnému trendu zvyšování jeho koncentrace ve zdrojích.

Informace pro občany

Pitná voda ve veřejném vodovodu Pačejov nádraží a Olšany nádraží je nevyhovující jakosti a nemožnosti ji použít pro přípravu umělé výživy kojenců a pro děti do 11 let věku a těhotné ženy. Je nutné omezit její příjem u starší dětské populace a pro těhotné ženy na polovinu běžné denní spotřeby, tj. 1 litr na osobu a den. Dále upozorňujeme na možné potencionální riziko  pro osoby trpící chorobami ledvin.

Studie posouzení vlivů na veřejné zdraví

Rozhodnutí KHS - stanovení mírnějšího hygienického limitu u výskytu uranu ve vodě v Pačejově nádraží a doporučení k užívání vody

 Vzorky vody - Pačejov - Velešice 101121

 Vzorky vody - Pačejov nádraží - Olšany 101121

 Vzorky vody - Strážovice 101121

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov - Velešice  100322

 Sleva vodného za spotřebu roku 2021 a 2022

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice, Strážovice  080622 - 130622

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice 130722 - 220722

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice 14781/2022 -14782/2022

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice  15514/2022, 17179/2022, 17180/2022 

 Vzorky vody - Velešice, Strážovice, Pačejov nádraží 19932/2022, 19358/2022, 19933/2022

 Vzorky vody - Pačejov, Velešice 21660/2022

 Vzorky vody - Pačejov, Velešice,  Pačejov -nádraží    4653/2023, 4654/2023  

 Vzorky vody - Velešice 6911/2023

 Oznámení

 Vzorky vody - Pačejov nádraží - vodojem  8286/2023

 Vzorky vody - Pačejov nádraží - vodojem 9058/2023

 Vzorky vody - Pačejov nádraží 

Vzorky vody Pačejov- Velešice 10997/2023, 11399/2023, Pačejov-Nádraží 10998/2023, 11401/2023

Vzorky vody Velešice 13807/2023, 13627/2023, 13809/2023, Strážovice 12939/2023, 14089/2023

Směrná čísla roční potřeby vody

Vzorky vody Pačejov - Velešice 15922/2023, Pačejov - Nádraží 15923/2023, Pačejov Nádraží - vodojem 15924/2023, 15925/2023

Vzorky vody Velešice 17575/2023, Pačejov-Nádraží 17576/2023    

Vzorky vody Strážovice 23609/2023

Vzorky vody Pačejov - Nádraží  24832/2023

Vzorky vody Pačejov - Velešice  24825/2023, 24826/2023

Vzorky vody Pačejov-Nádraží 562/2024

Vzorky vody Pačejov-Velešice 5241/2024, 4526/2024,  Pačejov-Nádraží 4527/2024

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné  a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vzorky vody Pačejov-Velešice 7248/2024